Lĩnh vực Nội vụ  Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Lĩnh vực Y tế  Lĩnh vực Tư pháp
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường - VPĐKĐĐ  Lĩnh vực Quản lý đô thị
Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội  Lĩnh vực Tài chính
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  Lĩnh vực Văn hóa thông tin
Lĩnh vực Nông nghiệp  Lĩnh vực Thanh tra
Lĩnh vực Công thương  Lĩnh vực Kinh tế
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh  Lĩnh vực Tài nguyên môi trường