Lĩnh vực Nội vụ  Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo
Lĩnh vực Thanh tra  Lĩnh vực Y tế
Lĩnh vực Lao động - TB & XH  Lĩnh vực Tư pháp
Lĩnh vực Văn hóa thông tin  Lĩnh vực Địa chính
Lĩnh vực Nông nghiệp  Lĩnh vực Tài chính
Lĩnh vực Khác